Duomenų apsauga

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato naudojimosi mūsų interneto svetaine www.stomatologijoscentras.lt (toliau – Svetainė), mūsų paskyra socialiniame tinkle Facebook „Antakalnio stomatologijos centras” privatumo sąlygas, kiek tai liečia mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir mūsų Bendrovės asmens duomenų tvarkymo taisykles (toliau – Taisyklės).

1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.

1.3. Jei naudojatės Svetaine, įsigyjate mūsų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, apimančios burnos ligų profilaktiką, diagnostiką ir gydymą, ir burnos priežiūros paslaugas ar kitaip esate susiję su mūsų Bendrovės vykdoma veikla, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika ar atskiromis jos sąlygomis, mes, deja, negalėsime Jums suteikti visų ar bet kurių Bendrovės sveikatos priežiūros paslaugų, bendradarbiauti verslo ar kitais klausimais, Jūs taip pat tokiu atveju neturite teisės naudotis Svetaine.

1.4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar el. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.

1.5. Privatumo politikos nuostatos taikomos mūsų klientams (pacientams), kurie įsigijo, įsigyja ar ketina įsigyti mūsų teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, verslo partneriams (įskaitant jų darbuotojus), asmenims, kurie kreipiasi į mus teikdami prašymus, reikalavimus tiesiogiai ar nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, el. paštu ir pan.). Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, nepriklausomai nuo to, ar Jūs esate mūsų klientas, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje. Privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie visų kitų asmenų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą mums vykdant savo veiklą, sudarant bei vykdant sutartis.

2. KAS MES?

2.1. Mes esame Uždaroji akcinė bendrovė Antakalnio stomatologijos centras, juridinio asmens kodas 125985418, adresas Antakalnio g. 38-36, Vilnius, tel.: +370 5 234 3974, el. paštas: info@stomatologijoscentras.lt

2.2. Remiantis teisės aktų nuostatomis, mes esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

3. KOKIŲ PRINCIPŲ MES LAIKOMĖS?

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes:

3.1.1. laikysimės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;

3.1.2. tvarkysime Jūsų asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;

3.1.3. rinksime Jūsų asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkysime su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;

3.1.4. imsimės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;

3.1.5. laikysime juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

3.1.6. neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje, Taisyklėse arba teisės aktų nustatytais atvejais;

3.1.7. užtikrinsime, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

4. KOKIAIS TIKSLAIS MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

4.1. Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais:

4.1.1. Sveikatos priežiūros paslaugų, apimančių burnos ligų profilaktiką, diagnostiką ir gydymą, bei burnos priežiūros paslaugų teikimo tikslu. Mūsų pareiga teikti Jums tinkamos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, apimančias burnos ligų profilaktiką, diagnostiką ir gydymą, ir burnos priežiūros paslaugas. Todėl tam, kad su mumis galėtumėte užmegzti ir palaikyti sutartinius santykius, galėtume Jus identifikuoti, galėtumėte užsiregistruoti vizitui/ užregistruoti vizitui savo atstovaujamą asmenį (pvz., nepilnametį vaiką), taip pat tam, kad Jūsų pavedimus dėl užsakomų sveikatos priežiūros paslaugų galėtumėme įvykdyti, administruoti, mes turime tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jūsų pateikti duomenys tvarkomi pavedimo priėmimo ir vykdymo tikslu, kontaktiniai duomenys naudojami, kad susisiektume su Jumis dėl teikiamų paslaugų, Jums primintume apie numatytus vizitus mūsų Bendrovėje, suteiktume informaciją apie rekomenduojamą gydymą ir Jūsų profilaktinę sveikatos priežiūrą bei galėtume su Jumis susisiekti, jei kiltų kokių nors klausimų, siekiant išspręsti kilusias problemas, susijusias su sveikatos priežiūros paslaugų bei burnos priežiūros paslaugų teikimu ar kitais su aukščiau nurodytų paslaugų teikimo, sutarčių sudarymu ir vykdymu susijusiais klausimais.

Šiuo tikslu mes galime tvarkyti tokius Jūsų (kaip paciento) asmens duomenis kaip: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie Jums suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas (diagnozės, gydymo planai, nuotraukos, atlikti laboratoriniai tyrimai, ligų istorija, skirti medikamentai ir pan.), banko sąskaitos numeris, kredito/debeto kortelės duomenys (jei mokėjimas atliekamas bankiniu pavedimu arba mokant kortele).

Šiuo tikslu mes galime tvarkyti tokius Jūsų, kaip paciento atstovo, duomenis: vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas (ryšys su asmeniu, kuriam užsakomos sveikatos priežiūros paslaugos), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie atstovaujamam asmeniui užsakytas sveikatos priežiūros paslaugas, Jūsų banko sąskaitos numeris, kredito/debeto kortelės duomenys (jei mokėjimas atliekamas bankiniu pavedimu arba mokant kortele).

Šiuo tikslu Jūsų/ Jūsų atstovaujamo asmens duomenis ar jų dalį teikiame ar perduodame: kitoms sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms (su Jūsų sutikimu), mums audito, teisines ar kitas konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-11-29 įsakyme „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ Nr. 515 nurodytais terminais.

4.1.2. Registracijos tikslu. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, vizito laikas, vizito tikslas, paslaugos pobūdis ir kita komentare nurodyta informacija.

Šiuo tikslu tvarkomus duomenis gauname iš Jūsų pačių.

Šiuo tikslu Jūsų duomenų niekam neperduodame.

Šiuo tikslu gauti duomenys yra saugomi 1 metus.

4.1.3. Konsultacijų teikimo tikslu. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos duomenis: socialinio tinklo Facebook „Messenger“ susirašinėjimo programėlėje turimos paskyros pavadinimas, užklausos turinys.

Šiuo tikslu tvarkomus duomenis gauname iš Jūsų pačių.

Šiuo tikslu Jūsų duomenų niekam neperduodame.

Šiuo tikslu gauti duomenys yra saugomi 1 metai.

4.1.4. Profesionalios aptarnavimo kokybės, pranešimų, naujienlaiškių ir komunikacijos užtikrinimo tikslu. Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes, gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), tvarkome telefonu, el. paštu, per Svetainę, per socialiniame tinkle Facebook turimą paskyrą ar kitaip vykusios komunikacijos informaciją.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacija, norimo išviešinti komentaro turinys.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių.

Šiuo tikslu Jūsų duomenų niekam neperduodame, išskyrus teisėsaugos institucijas, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 3 metus nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

4.1.5. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Šiuo tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis: Vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, lytis, amžius, socialinių tinklų paskyrų duomenys. Taip pat papildomai gali tvarkyti verslo partnerių darbuotojų duomenis: darbo telefono ryšio numeris, darbo elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, užimamos pareigos, gimimo data.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių.

Šiuo tikslu gauti Jūsų asmens duomenys.

Sutikimas galioja 3 metus.

Sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu galima atšaukti bet kada Privatumo politikos 6.6. p. nustatyta tvarka.

4.1.6. Potencialių ar kilusių ginčų su duomenų subjektais spendimo tikslu. Kai Jūs susisiekiate su mumis (arba mes, gavę Jūsų užklausą, susisiekiame su Jumis), tvarkome telefonu, el. paštu, per Svetainę, per socialiniame tinkle Facebook turimą paskyrą ar kitaip vykusios komunikacijos informaciją.

Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, gyvenamoji vieta (adresas), nusiskundimo ir (ar) užklausos turinys, telefono numeris, kreipimosi į mus data ir laikas, komunikacijos informacija, norimo išviešinti komentaro turinys.

Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname: iš Jūsų pačių, vykdydami užklausą ar analizuodami skundą asmens duomenis galime sukurti patys (pvz., gavę Jūsų skundą, susisiekiame su trečiaisiais asmenimis dėl faktinių aplinkybių ir jas užfiksuojame, ar kt.).

Šiuo tikslu Jūsų duomenų niekam neperduodame, išskyrus teisėsaugos institucijas, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

Šiuo tikslu Jūsų duomenis saugome 3 metus nuo jų užfiksavimo dienos, išskyrus atvejus, kai esama pagrindo manyti, kad yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai arba pradėtas vidinis tyrimas iki atitinkamo tyrimo ir (ar) bylos nagrinėjimo pabaigos.

4.1.7. Kandidatų atrankos į Bendrovės siūlomas darbo vietas Bendrovėje tikslu. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis norėdami surasti mūsų poreikius atitinkančius kandidatus dirbti pas mus, juos atrinkti bei įvertinti, ar kandidatai tinka siūlomam darbui.

Šiuo tikslu mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, gautus iš Jūsų pačių (pvz., Jūsų CV, motyvaciniame laiške pateiktus duomenis, bendravimo metu surinktus duomenis ir kt.), surinktus Jums naudojantis Svetaine ir kitomis interneto svetainėmis ir (ar) gautus iš kitų asmenų (pvz., pažįstamų rekomendacijų, socialinių tinklų, visuomenės informavimo priemonių, personalo atrankos įmonių bei jų turimų darbuotojų duomenų bazių ir kt.).

Šiuo tikslu Jūsų duomenų niekam neperduodame.

Šiuo tikslu duomenis saugome siūlomo darbo vietos konkurso vykdymo metu, išskyrus atvejį, kai esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti po konkurso pasibaigimo termino, siekiant Jums kandidatuoti į kitas siūlomas laisvas darbo vietas. Tokiu atveju, duomenys yra saugomi 1 metus.

4.1.8. Asmens duomenų tvarkymas praktikos atlikimo Bendrovėje tikslu. Jeigu Jūs kreipsitės į mus dėl galimybės mūsų Bendrovėje atlikti praktiką. Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis kaip: bendravimo metu surinkti duomenys, CV, motyvaciniame laiške ar praktikos anketoje Jūsų užpildyti duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas (jei sudaroma praktikos sutartis), išsilavinimas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, miestas, lytis, duomenys apie praktikanto mokymo įstaigą ir praktikanto studijas, informacija apie profesinę patirtį, mokamas užsienio kalbas, nuorodos į socialinių tinklų paskyras, informacija apie specialius poreikius ar pageidavimus, informacija apie vairuotojo pažymėjimo turėjimą ir kt.).

Jeigu kandidatuojate į konkrečią praktikanto poziciją, tačiau praktikos pasiūlymas Jums nepateikiamas, Jūsų asmens duomenis saugome 90 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai buvo užbaigta konkreti atranka, nebent esame gavę Jūsų atskirą sutikimą duomenis saugoti ilgiau.

4.1.9. Valdomos Svetainės tobulinimo tikslu ir siekdami pasiūlyti Jums geresnes ir pritaikytas paslaugas. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine, mes naudojame siekdami tobulint ir vystyti Svetainę ir pasiūlyti Jums geresnes ir labiau Jums pritaikytas paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis mūsų Svetaine gautus ir iš kitų asmenų gautus Jūsų asmens duomenis.

Apie tai, kaip mes naudojame slapukus ir panašias technologijas, skaitykite šios Privatumo politikos 7 skyriuje. Duomenys gauti yra saugomi ne ilgiau nei šios Privatumo politikos 7.6. punkte minimoje slapukų lentelėje nurodytą terminą.

4.1.10. Kitais tikslais, kurie nustatyti mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse ir (ar) kituose vidiniuose dokumentuose, kai Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti teisės aktai arba egzistuoja teisėtas interesas ar kiti teisės aktuose numatyti asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai.

5. KAIP MES RENKAME IR TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

5.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

5.1.1. Kai Jūs juos pateikiate mums.

5.1.2. Kai Jūs naudojatės mūsų valdoma Svetaine, mūsų paskyra socialiniame tinkle Facebook „Antakalnio stomatologijos centras” tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP) ar kt.) yra renkama automatiškai.

5.1.3. Kai Jūsų asmens duomenis gauname iš kitų asmenų teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka.

5.2. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją naudodamiesi Svetaine, mūsų paskyra socialiniame tinkle Facebook „Antakalnio stomatologijos centras” parašydami mums ar bendraudami su mūsų klientų aptarnavimo komanda, pateikdami užklausas ir (ar) pateikdami savo nusiskundimus dėl Svetainės ar mūsų teikiamų paslaugų, parduodamų prekių, Jums užsisakant mūsų naujienlaiškį. Jums susisiekus su mumis raštu ar e. paštu, išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

5.3. Jūsų pateikiama informacija gali apimti Jūsų ar Jūsų atstovaujamo asmens vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, amžių, lytį, žinutės tekstą (pvz., registruojantis vizitui pas odontolog1 ar burnos priežiūros specialistą) bei kitus duomenis.

5.4. Kai Jūs naudojatės Svetaine, tam tikra neasmeninė informacija (pvz., naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje ir pan.) yra renkama automatiškai. Ši informacija yra naudojama tobulinant Svetainės turinį, funkcionalumą ir patrauklumą.

5.5. Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis su mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ir (ar) prieinamų šaltinių duomenimis (pvz., Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis ir kt.).

5.6. Jūs visuomet galėsite reikalauti ištaisyti klaidingus asmens duomenis ir įgyvendinti kitas Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, nurodytas šioje Privatumo politikoje ir taikytinuose teisės aktuose.

6. AR MES NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TIESIOGINEI RINKODARAI?

6.1. Taip, mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums pasiūlymus ir informaciją apie mūsų, su mumis susijusių asmenų ir partnerių prekes ir (ar) paslaugas, kurie, mūsų nuomone, galėtų Jus dominti. Vis dėlto, Jūsų asmens duomenis šiam tikslui naudosime tik Jums papildomai su tuo sutikus.

6.2. Šiuo tikslu mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, , verslo partnerių atstovų (darbuotojų) ar kitų kontaktinių asmenų duomenis: darbo telefono ryšio numeris, darbo elektroninio pašto adresas, darbovietės adresas, užimamos pareigos, gimimo data.

6.3. Jūs galite pasirinkti, ar leidžiate mums Jūsų asmens duomenis naudoti tiesioginės rinkodaros tikslu. Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome tik gavę Jūsų sutikimą.

6.4. Suteikdami teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs taip pat suteikiate leidimą mums šiuo tikslu susisiekti su Jumis ryšio priemonėmis (pvz., el. paštu, telefonu, trumposiomis (SMS)) žinutėmis ar kitomis komunikacijos priemonėmis (pvz., Facebook).

6.5. Mes galime derinti turimą informaciją apie Jus su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymų.

6.6. Net jei davėte sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, šį sutikimą galite

bet kada lengvai atšaukti visiems ar daliai asmens duomenų tvarkymo veiksmų. Tai Jūs galite padaryti šiais būdais:

6.6.1. pranešti apie atsisakymą el. būdu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose nurodytu būdu arba

6.6.2. atvykę pas mus ir pateikę atitinkamą prašymą. Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę. Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus. 6.6.3. atsiųsti mums prašymą šiuo el. paštu – info@stomatologijoscentras.lt . Prašyme būtina aiškiai nurodyti savo vardą ir pavardę ir kitus registracijos duomenis (jei yra). Jei Jūs pareikšite pageidavimą atšaukti savo sutikimą šiuo būdu, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus.

6.7. Ne vėliau kaip per 3 (tris) dienas nuo prašymo gavimo dienos yra nutraukiamas Jūsų asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu.

6.8. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

7. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS?

7.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainės vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.

7.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys.

7.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

7.3.1. kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą (pvz., kad Jūs galėtumėte naudotis Svetainės įasmeninimu);

7.3.2. kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

7.3.3. paslaugų plėtrai;

7.3.4. naudojimosi Svetaine analizei;

7.3.5. tiksliniam rinkodaros orientavimui.

7.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine, Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

7.5. Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

7.5.1. būtinieji slapukai – tai absoliučiai būtini tinkamam Svetainės funkcionavimui. Šie slapukai anonimiškai užtikrina Svetainės funkcionalumą ir saugumo savybes.

7.5.2. techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;

7.5.3. funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;

7.5.4. analitiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;

7.5.5. tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informacija, kuri galėtų Jus sudominti.

7.5.6. veiksmų stebėjimo slapukai - naudojami, siekiant suprasti ir išanalizuoti pagrindinius interneto svetainės veiklos rodiklius, kas padeda pagerinti svetainės lankytojų naršymo patirtį;

7.5.7. kiti slapukai - kiti išvardytoms kategorijoms nepriskiriami slapukai yra tie slapukai, kurie analizuojami, tačiau kol kas nepriskiriami jokiai kategorijai.

7.6. Visa informacija apie internetinės svetainės www.stomatologijoscentras.lt naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama šioje lentelėje:

Internetinė svetainė:

Naudojami slapukai:

Paskirtis

Sukūrimo momentas/galiojimo laikas

www.stomatologijoscentras.lt

CMSSESSIDX

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti

Įėjimo į puslapį metu /
Iki interneto svetainės lango uždarymo

cookiesAgree

Slapukas, skirtas atpažinti, ar sutikote, kad būtų naudojami slapukai mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

cookiesLevelX

Slapukas, atskiriantis, kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje

Pateikus sutikimą / Iki ištrynimo

_ga

Šį slapuką naudoja įrankis „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams, kad šie galėtų pagerinti kliento patirtį lankantis svetainėje

Pateikus sutikimą /
2 metai

_gat

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

Pirmą kartą apsilankius puslapyje /
Iki sesijos pabaigos

_gid

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“, siekiant atpažinti asmenį

Pirmo įėjimo į puslapį metu /
2 dienos

7.7. Mūsų Svetainėje naudojami trečiųjų šalių ir socialinių tinklų slapukai, už kurių naudojimą atsako atitinkamų socialinių tinklų administratoriai.

7.8. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

7.9. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

8. KAM MES TEIKIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

8.1. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo parduodami, teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei dėl kurių atitinkami asmens duomenys buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika, Taisyklėmis ir teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

8.2. Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis partneriams, padedančioms mums vykdyti veiklą įmonėms. Iš tokių subjektų mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.

8.3. Mūsų surinktus duomenis apie Jus galime atskleisti šioms trečiosioms šalims:

8.3.1. trečiosioms šalims paslaugų teikėjams (pvz. techninių paslaugų teikėjams vykdant mūsų sutartis su šiais paslaugų teikėjais, įskaitant paslaugų vykdymą dėl naujienlaiškių siuntimo ar kitų rinkodaros veiksmus atlikimo).

8.3.2. trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, kurių paslaugomis paprastai naudojamės duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir svetainės prieglobos tikslais.

8.4. Aukščiau nurodytų paslaugų teikėjų galimybė naudoti Jūsų duomenis yra ribota – jie negali šių duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.

9. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

9.1. Duomenys, kuriuos renkame iš Jūsų, bus ES teritorijoje, bet gali būti perduoti ar saugomi ir už ES ribų. Juos taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų personalas, dirbantis už ES ribų. Perduodami Jūsų duomenis už ES ribų atliksime visus reikiamus veiksmus, kad užtikrintume, jog Jūsų duomenys yra tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos.

9.2. Deja, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes labai stengiamės apsaugoti Jūsų asmens duomenis, negalime užtikrinti duomenų saugumo, kai Jūs perduodate duomenis į Svetainę – Jūs prisiimate su duomenų perdavimu į Svetainę susijusią riziką. Kai gausime Jūsų duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.

9.3. Jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume, apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, kuris gali kelti didelę grėsmę Jūsų teisėms ar laisvėms, nedelsdami Jus informuosime vos tik apie tai sužinoję ir nustatę, prie kokios informacijos buvo gauta prieiga.

10. IŠORINĖS SVETAINĖS

10.1. Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines ar svetaines, kuriose reklamuojamos mūsų prekės ir (ar) paslaugos. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Peržiūrėkite šias politikas prieš pateikdami asmens duomenis šiose svetainėse ar naudodamiesi bet kokiomis paslaugomis.

11.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

11.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

11.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

11.1.3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

11.1.4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

11.1.5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai Jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

11.1.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

11.1.7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

11.1.8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

11.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

11.2.1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

11.2.2. valstybės saugumą ar gynybą;

11.2.3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

11.2.4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

11.2.5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

11.2.6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

11.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

11.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

11.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus šios Privatumo politikos 12.2 punkte ir teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

11.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

11.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

12. KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?

12.1. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

12.2. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR/ kitais taikytinais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais aktais, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

13. KAIP BUS KEIČIAMA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

13.1. Visi mūsų Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant esminiams pokyčiams ir (ar) poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų paslaugomis, įsigyti parduodamas prekes, teikiamas paslaugas.

14. KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?

14.1. Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite toliau nurodytais kontaktais:

14.1.1. siunčiant paštu – Uždaroji akcinė bendrovė Antakalnio stomatologijos centras, adresas korespondencijai Antakalnio g. 38-36, Vilnius; 14.1.2. siunčiant el. paštu – info@stomatologijoscentras.lt

Privatumo politika atnaujinta 2023-10-23 .Registracija gali tapti paprastesnė!

Susisiekite su mumis ir suderinsime Jums patogų susitikimo laiką.